Top 10 Vị Tướng Mạnh Nhất Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa Three Kingdom

Top 10 mãnh tướng có võ công mạnh nhất trong tam quốc diễn nghĩa

10. Tiểu Bá Vương Tôn Sách (Nước Ngô)
9. Điển Vi (Nước Ngụy)
8. Hoàng Trung (Nước Thục)
7. Hứa Chử (Nước Ngụy)
6. Mã Siêu (Nước Thục)
5. Trương Liêu (Nước Ngụy)
4. Trương Phi (Nước Thục)
3. Quan Vũ (Nước Thục)
2. Triệu Vân (Nước Thục)
1. Lữ Bố

Nguồn: Youtube.com